Missie en visie

Missie

De Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland wil onderwijs aanbieden dat is afgestemd op de samenleving, in het bijzonder wat de directe omgeving van de scholen vraagt. Onderwijs dat is afgestemd op de eisen en vragen van deze tijd en zo mogelijk die van de toekomst. Onderwijs van ‘nu’.

Al onze energie is gericht op de ontwikkeling en vorming van onze leerlingen tot maatschappelijk betrokken en weerbare personen. Elke leerling ontvangt het onderwijs dat overeenkomt met en aansluit op zijn of haar mogelijkheden, capaciteiten en talenten, resulterend in het behalen van het bijbehorende diploma of de eindtermen. En elke leerling krijgt de aandacht en begeleiding die voor hem/haar geëigend is. SVOK stelt de leerling centraal. In de praktijk betekent dit dat de organisatie van de groep en van de scholen ondersteunend is aan het primaire proces.

Visie

SVOK is een instelling met een algemeen bijzondere identiteit, waarbij wordt uitgegaan van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke overtuigingen en maatschappelijke stromingen. Uit een oogpunt van het bieden van variëteit en keuzemogelijkheden is het van belang dat de scholen zich ten opzichte van elkaar profileren en dat deze profilering niet tegenover elkaar, maar naast elkaar plaatsvindt. De scholen die deel uitmaken van SVOK wordt in dezen gelegenheid geboden tot eigen profilering.

In onze scholen staan onze leerlingen centraal. Zij vormen ons bestaansrecht. Wij sturen op hun talentontwikkeling. Daar ligt onze passie. Kwalitatief goed onderwijs en kwalitatief goede leerlingbegeleiding staan in dienst van de ontwikkeling van onze leerlingen, op zowel cognitief als sociaal gebied. Dit stelt eisen aan de ontwikkeling van de kwaliteit en professionaliteit van ons personeel en onze onderwijsondersteuning. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs en kwalitatief goede dienstverlening als wij voldoen aan de vijf criteria voor excellente scholen.

SVOK daagt haar scholen constant uit om zich af te vragen wat maatschappelijke ontwikkelingen betekenen voor het onderwijs en de dienstverlening die zij bieden. Op gezette tijden stellen wij onszelf de vraag wat we met de eisen van deze tijd doen:

  • Welke ontwikkelingen zien we?
  • Wat vinden wij daarvan?
  • Wat doen wij daarmee?
     

De wereld verandert en wordt steeds complexer, vermeende zekerheden verdwijnen en de samenleving individualiseert. SVOK wil een rol spelen bij de vorming van jongeren in deze omstandigheden. Kernwoorden daarbij zijn:

  • aandacht voor verbinding;
  • aandacht voor ontwikkeling;
  • bijzondere aandacht voor leerlingen die extra zorg nodig hebben;
  • aandacht voor leerlingen die talentvol zijn en uitgedaagd willen worden;
  • aandacht voor de vormende waarden van het onderwijs.


SVOK-scholen hebben niet alleen aandacht voor de leerling van nu, maar ook voor de leerling van morgen en overmorgen.

Klik hier voor de Strategische Meerjarenvisie 2012-2016 

Vacatures

Jaarmagazine 2016

Fotogalerij

SVOK Academie